Kemperio nuomos sutartis

Kemperio nuomos sutartis

Nuomojamo kemperio perdavimo ir grąžinimo vieta:

- J.Zikaro Nr. 81,Panevėžys.

Nuomojamo kemperio priėmimo-perdavimo,bei naudojimosi tvarka:

- Paruošto eksploatacijai kemperio perdavimas įvykdomas Nuomininkui,(jeigu Nuomininkas(ė) ne jaunesnis (ė) negu 25 m.ir vairuotojo stažas ne trumpesnis nei 3 m.)sumokėjus visą nuomos kainą ir franšizės mokestį 1500,00 lt.

- Kemperio perdavimo metu Nuomotojas ir Nuomininkas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

- Nuoma prasideda ir baigiasi nuomos punkte

- Nuomos pradžia fiksuojama priėmimo- perdavimo akte.

- Norint pratęsti nuomos laiką,būtinas Nuomotojo sutikimas.Nesutarus dėl nuomos pratęsimo, Nuomotojas turi teisę bet kuriuo metu paimti kemperį savo atsakomybėn.Su tuo susijusias išlaidas apmoka Nuomininkas.

- Nuomininkas,pasibaigus nuomos sutarčiai ir negavęs Nuomotojo sutikimo toliau nuomoti kemperį už 2 (dvi) pavėluotas valandas moka baudą,lygią vienos paros nuomos mokesčiui.

- Nuomojamą kemperį gali vairuoti asmuo,turintis ne mažiau 3 (trijų) metų vairavimo stažą.

- Prieš pateikiant kemperį Nuomininkui ,abi šalys įvertina nuomojamo kemperio būklę.Esami išoriniai ar interjero defektai surašomi ir patvirtinami parašais.Grąžinant kemperį,už papildomai atsiradusius kemperio defektus Nuomininkas atlygina žalą iki 1500,00 Lt (franšizės ribose) .Už sugadintą papildomą įrangą Nuomininkas atsako pilnai pats.Šalims nesutarus dėl žalos dydžio, įvertinimas vykdomas nepriklausomų ekspertų biure.

- Nuomininkui su kemperiu leidžiama važiuoti į užsienį.Nuomotojas privalo išduoti Nuomininkui žalią kortą (civilinės atsakomybės draudimą) bei apdrausti kemperį CASCO draudimu.

- Nuomininkas įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais įsipareigoja deklaruoti kemperiu vežamus daiktus muitinės įstaigose.

- Tepalų,vandens lygį,padangų spaudimą nuomininkas turi kontroliuoti kiekvieną kartą kemperį užpildamas degalais ,ar pradėdamas naują dieną.

- Grąžinant kemperis turi būti užpildytas pilnu kuro baku ,tuščiais nuotekų bei tualeto rezervuarais,švarus.Jei kemperio vidus neišvalytas, imama 200,00 Lt bauda.

- Sugedus kemperiui nuomos metu,jei remontas kainuoja daugiau kaip 200,00 Lt, reikia gauti Nuomotojo sutikimą.Nuomotojas privalo atlyginti visas Nuomininko išlaidas,susijusias su kemperio remontu,jei kemperį reikia remontuoti ne dėl Nuomininko kaltės ir kuriam Nuomotojas yra davęs savo sutikimą. Jei kemperis sugedo dėl Nuomininko kaltės,tada kemperį "Nuomininkas" remontuoja savo lėšomis. Kemperio remontas turi būti atliekamas FIAT-o įgaliotuose servisuose (kitais atvejais reikia gauti Nuomotojo sutikimą), pristatomos sąskaitos -faktūros. 
FIAT serviso pagalbos telefonas: 00800-34281111

- Kiekvieno autoįvykio atveju būtina iškviesti policiją,griežtai reikalauti,kad autoįvykis būtų tiriamas policijoje,reikiamai užpildomi draudiminiai dokumentai.Draudėjui atsisakius apmokėti autoįvykio metu patirtą žalą (vairuotojas buvo neblaivus ar vartojęs narkotikus) patirtą materialinę žalą atlygina Nuomininkas.

- Grąžinus kemperį visiškai tvarkingą,be papildomų defektų,švarų,su pilnu kuro baku,franšizės mokestis grąžinamas Nuomininkui.

- Kemperyje griežtai draudžiama rūkyti.Pažeidus šį sutarties punktą,imama 500,00 Lt bauda.

 

Nuomotojas įsipareigoja (garantuoja)

- Laiku vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus.

- Nuomotojas atiduoda Nuomininkui kemperį su pilnai užpildytu kuro baku,techniškai tvarkingą.

- Perduoti Nuomininkui visą susijusią dokumentaciją (įgaliojimai, sutartis, priėmimo-perdavimo aktas,techninis pasas,žalia korta,techninių apžiūrų talonas)

- Savo sąskaita paruošti nuomojamą kemperį eksploatacijai,yra atsakingas už kemperio techninę būklę.

- Perduoti Nuomininkui visą susijusią dokumentaciją (įgaliojimai, sutartis, priėmimo-perdavimo aktas,techninis pasas,žalia korta,techninių apžiūrų talonas)

- Nuomotojas atiduoda Nuomininkui kemperį su pilnai užpildytu kuro baku,techniškai tvarkingą.

 

Nuomotojas nepadengia išlaidų:

- defektams,atsiradusiems naudojant kitokius degalus negu numatyta ,

- jei kemperis buvo remontuojamas ne automobilių servise (nėra sąskaitos-faktūros),

- jei gedimą sukėlė autoįvykis,gaisras ar kitas nelaimingas atsitikimas,kurio kaltininkas yra Nuomininkas, - jei kemperis buvo pakrautas daugiau nei nurodytas maksimalus leistinas svoris,

- jei neįmanoma nustatyti nuvažiuoto nuotolio,

- jei apie remontą iš anksto nebuvo pranešta Nuomotojui.

 

Nuomininkas įsipareigoja

- Laiku ir tvarkingai vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus.

- Pervesti Nuomotojui už nuomojamą kemperį šios sutarties 2.1.punkte nurodytą pilną sumą į Nuomotojo sąskaitą iki nuomos pradžios likus 21 d.

- Važiuojant į šalį,kurioje negalioja žalia korta (civilinės atsakomybės draudimas) apsidrausti toje šalyje galiojančiu draudimu prieš įvažiuojant į tą šalį.

- Nuomininkas privalo apdrausti visus keleivius,vykstančius kartu su juo gyvybės draudimu.

- Nuomininkas, padaręs kelių eismo taisyklių ar kitokius pažeidimus nuomos metu,neša pilną atsakomybę ir po kemperio grąžinimo.

- Nuomininkas,laiku negrąžinęs kemperio,privalo atlyginti išlaidas Nuomotojui

- Nuomininkas privalo kemperį statyti saugojamose automobilių stovėjimo aikštelėse.

- Rekomendacija: leidžiantis į nuokalnę važiuoti ne laisva eiga, o įjungus pavarą (saugesnis važiavimas, kuro sąnaudos nedidėja).

 

Sutarties nutraukimas

- Nuomininkas, rezervuodamas kemperį iki nuomos pradžios, sumoka Nuomotojui avansą 1000,00 Lt Jei Nuomininkas nutraukia sutartį su Nuomotoju po kemperio rezervacijos, kai kemperis nebenaudojamas kitiems klientams, Nuomotojas avanso negrąžina.

- Nuomotojas suabejoja Nuomininko mokumu (tampa žinoma,jog Nuomininkui iškelta bankroto byla,areštuotas visas turtas ar kita)

- Sutarties galiojimas Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki jos visiško sąlygų įvykdymo.

 

Nenugalimos jėgos (force majeure)

- Nustatant "force majeure" aplinkybes,taikomos LR Vyriausybės 1996.07.15 nutarimo Nr.840 nuostatos.

- Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą,jeigu ji įrodo,kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl "force majeure", kurios sutarties sudarymo momentu ši šalis negalėjo numatyti ir kurios ji negalėjo išvengti ar įveikti.

- Šalis,negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl "force majeure",turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai šaliai.Būtina pranešti ir tuomet,kai išnyksta pagrindas neįvykdyti įsipareigojimų.

- Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo "force majeure' atsiradimo momento pateikus visus dokumentus ir įrodymus arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta,nuo pranešimo momento.Laiku nepranešusi,įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių,kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta,atlyginimą.

 

Kitos sąlygos

- Visi dokumentai,minimi šioje sutartyje,yra neatskiriama šios sutarties dalis ir sudaro vieną visumą.

- Ši sutartis gali būti pakeista tik šalims susitarus.Apie sutarties slygų pakeitimus šalys privalo įspėti prieš 5 dienas iki kemperio pasiėmimo dienos.

- Bet kokie šios sutarties papildymai ar pakeitimai turi juridinę galią tik tada ir tokiu mąstu,kaip susitars šalys ir raštiškai patvirtins pasirašydamos bendrą dokumentą

- Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais,lietuvių kalba-po vieną Nuomininkui ir Nuomotojui.

- Visi dėl šios sutarties sąlygų vykdymo kilę klausimai sprendžiami abipusiu derybų būdu, o šalims nesusitarus,ginčas sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

- Vidaus įranga (dujinis apšildymas,boileris,šaldytuvas,vyriklė,dušas,tualetas) yra techniškai tvarkingi,paruošti saugiai eksploatacijai.Nuomotojas supažindino (apmokė) Nuomininką kaip saugiai naudotis visais įrengimais.

- Prie sutarties pridedama: 
1. Perdavimo - priėmimo aktas 
2. Eksploatacijos instrukcija 
3. Saugumo taisyklės